Vyšehrad 26. - 28. května 2017

Návštěvní řád

  1. Vstup na festival je umožněn pouze návštěvníkům s platnou vstupenkou. Pořadatel je oprávněn uzavřít vstup do areálu festivalu v případě vyčerpání kapacity areálu, takové uzavření se však netýká návštěvníků se vstupenkou zakoupenou v předprodeji, kterým bude i v takovém případě umožněn vstup. Pořadatel je oprávněn uzavřít vstup do areálu festivalu z bezpečnostních důvodů.
  2. Pořadatel je oprávněn provádět při vstupu na festival bezpečnostní kontrolu a identifikaci návštěvníků festivalu včetně kontroly předmětů vnášených na festival.
  3. Návštěvník není oprávněn konzumovat festivalové potraviny či nápoje v jiných prostorách Vyšehradu, než ve kterých se festival koná.
  4. Na festival se nesmí vnášet ani používat:
   1. zbraně, pyrotechnika, plechovky, PET lahve, skleněné nádoby, ani jiné nebezpečné předměty.
   2. potraviny a nápoje, mimo potravin a nápojů určených k poskytování návštěvníkům ze strany účastníků.
   3. omamné a nebo toxické látky.
  5. Potraviny a nápoje poskytované na festivalu návštěvníkům ze strany účastníků se nesmí vynášet mimo místo konání festivalu.
  6. Kouření v prostorách festivalu není povoleno.
  7. Je zakázána jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm, s výjimkou užití ohně účastníky pro technologické úpravy jídel a nápojů.
  8. Na festivalu se nesmí pořizovat fotografie či audiovizuální záznamy pro komerční účely.
  9. Vstupem na festival uděluje návštěvník souhlas s tím, že v souvislosti s festivalem a v prostorách festivalu mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující návštěvníka, které mohou být následně užívány. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas se vztahuje i na nezletilé osoby v doprovodu návštěvníka.
  10. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pravidla pro užívání prostor Vyšehradu, která jsou vyvěšena v prostorách festivalu, včetně pokynů vyvěšených formou piktogramů. Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny pořadatele, Vyšehradu, Policie a Bezpečnostní a požární služby a těmito pokyny se řídit.
  11. Psům a jiným zvířatům je vstup na festival zakázán.
  12. Pořadatel je oprávněn odepřít osobě porušující tyto podmínky, či osobě pod vlivem alkoholu, drog či jiných návykových, omamných či psychotropních látek vstup na festival či takovou osobu vykázat z festivalu, a to bez náhrady vstupného.
  13. Za nezletilé návštěvníky festivalu odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilým návštěvníkem dohled.
  14. Návštěvník nesmí v areálu festivalu bez zvláštní písemné smlouvy s pořadatelem vykonávat jakoukoliv obchodní či jinou podnikatelskou činnost (např. nabízení, prodej nebo poskytování zboží či služeb, reklamní či marketingová činnost), a to vlastním ani cizím jménem, ani jako zástupce třetí osoby, na vlastní ani na cizí účet.
  15. Změna programu vyhrazena. 
Až budou obsluhovat roboti, bude vhodné je na chvíli vypnout.
Anonym
Top
English